Ochrana osobných údajov

Týmto textom poskytujeme informácie o právach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov v rámci projektu Hlas Parlamentu.

Súhlasíme s požiadavkami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov, najmä čo sa týka ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Hlas Parlamentu spracováva len voľne dostupné údaje z nasledovných internetových stránok: facebook.com, nrsr.sk, vlada.gov.sk, europarl.europa.eu a everypolitician.org. Spoločnosť Facebook, Inc. udelila výslovný súhlas so získavaním, spracovávaním a zverejňovaním dát a údajov dotknutých osôb.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané pre štatistické a informačné účely. Na analýzu je použitá služba Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Táto služba zhromažďuje o návštevníkoch webovej stránky informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas návštevy, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme. Všetky tieto informácie sú anonymizované, to znamená, že ich nie je možné priradiť k žiadnej konkrétnej osobe.

Pre zaistenie ochrany spracovávaných dát pred ich zneužitím, stratou, zničením či neoprávneným prístupom alebo prenosom sú uplatňované moderné kontrolné, technické a bezpečnostné mechanizmy.

Hlas Parlamentu spracováva osobné údaje transparentne, korektne a v súlade s platnou legislatívou. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich prenositeľnosť či opravu. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie jej dát neprebieha v poriadku, má právo požiadať o vysvetlenie, blokovanie, obmedzenie spracovania, doplnenie, opravenie a likvidáciu osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: [email protected].

Facebook Stránka

Hlas Parlamentu